Khi thu phí và lệ phí bằng tiền mặt kế toán ghi:

Khi thu phí và lệ phí bằng tiền mặt kế toán ghi:

A. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 514- Thu phí lệ phí được khấu trừ, để lại

B. Nợ TK 111- Tiền mặt ,Có TK 5118 – Thu hoạt động khác do NSNN cấp

C. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 3373 – Tạm thu phí, lệ phí

D. Nợ TK 111- Tiền mặt ,Có TK 3373 – Tạm thu phí, lệ phí, Đồng thời ghi Nợ TK 014 – Phí được khấu trừ để lại

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng