Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi:

Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi:

A. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc 

B. Bên có TK các khoản thu

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

A. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc

B. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

C. Bên có TK 512

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng