Khi thu được các khoản đã thu hộ, hoặc đã chi hộ cho cấp dưới kế toán phản ánh:

Khi thu được các khoản đã thu hộ, hoặc đã chi hộ cho cấp dưới kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 111, 112/ Có TK 342

B. Nợ TK 111,112/ Có TK 441

C. Nợ TK 111,112/ Có TK 462

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng