Khi thanh lý TSCĐ hữu hình, kế toán phản ánh chi phí phát sinh bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:

Khi thanh lý TSCĐ hữu hình, kế toán phản ánh chi phí phát sinh bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:

A. Nợ TK 811/ Có TK 111, 112

B. Nợ TK 642/ Có TK 111, 112

C. Nợ TK 642; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112

D. Nợ TK 811; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng