Khi sửa chữa lớn TSCĐ, đơn vị thực hiện việc trích trước chi phí, kế toán ghi:

Khi sửa chữa lớn TSCĐ, đơn vị thực hiện việc trích trước chi phí, kế toán ghi:

A. Nợ TK 627, 641, 642/ Có TK 154, 631

B. Nợ TK 627, 641, 642 / Có TK 142, 242

C. Nợ TK 627, 641, 642/ Có TK 335

D. Nợ TK 335 / Có TK 627, 641, 642

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng