Khi sửa chữa lớn hoàn thành, quyết toán được duyệt, kế toán ghi:

Khi sửa chữa lớn hoàn thành, quyết toán được duyệt, kế toán ghi:

A. Nợ TK 335/Có TK 154

B. Nợ TK 335 / Có TK 241(3); Có TK 333

C. Nợ TK 335/ Có TK 241(3)

D. Nợ TK 335; Nợ TK 133/ Có TK 241(3)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng