Khi sử dụng từ khóa typedef trước định nghĩa cấu trúc thì:

Khi sử dụng từ khóa typedef trước định nghĩa cấu trúc thì:

A. Khai báo biến cho cấu trúc đó ta không cần sử dụng từ khóa “struct” nữa.

B. Khai báo 1 biến cho loại cấu trúc đó ta cần sử dụng từ khóa “struct”.

C. Không thể khai báo thêm biến cấu trúc nào nữa.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: