Khi sử dụng thẻ DIV có ID = thì ở phần khai báo CSS ta đặt tên đối tượng thế nào?

Khi sử dụng thẻ DIV có ID = thì ở phần khai báo CSS ta đặt tên đối tượng thế nào?

A. Đặt tên đối tượng có dấu . ở đầu tên đối tượng

B. Đặt tên đối tượng có dấu ? ở đầu tên đối tượng

C. Đặt tên đối tượng có dấu $ ở đầu tên đối tượng

D. Đặt tên đối tượng có dấu # ở đầu tên đối tượng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: