= ” Khi sử dụng thẻ DIV có Class = thì ở phần khai báo CSS ta đặt tên đối tượng thế nào?”

= ” Khi sử dụng thẻ DIV có Class = thì ở phần khai báo CSS ta đặt tên đối tượng thế nào?”

A. ( 2) = ” Đặt tên đối tượng có dấu # ở đầu tên đối tượng ”

B. ( 3) = ” Đặt tên đối tượng có dấu $ ở đầu tên đối tượng ”

C. ( 1) = ” Đặt tên đối tượng có dấu . ở đầu tên đối tượng ”

D. ( 4) = ” Đặt tên đối tượng có dấu ? ở đầu tên đối tượng ”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: