Khi sử dụng Internet, theo em điều gì sau đây là nên làm:

Khi sử dụng Internet, theo em điều gì sau đây là nên làm:

A. Cung cấp các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, thông tin về gia đình, hình ảnh,…)

B. Lưu ý đến vấn đề bản quyền

C. Nhận/mở các tệp/thư không rõ nguồn gốc hoặc không tin cậy

D. Dùng mật khẩu ngắn gọn để nâng cao hiệu quả sử dụng mạng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: