Khi sao chép một library item đến một site mới thì những hình ảnh, liên kết trong một library item sẽ không được sao chép.

Khi sao chép một library item đến một site mới thì những hình ảnh, liên kết trong một library item sẽ không được sao chép.

A. Đúng.

B. Sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: