Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ thu được các lợiích?

Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ thu được các lợiích?

A. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích…)

B. Quản lý tập trung

C. Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi kết hợp lại để thực hiện các công việc lớn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ thu được các lợi ích?

Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ thu được các lợi ích?

A. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích…) 

B. Quản lý tập trung

C. Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi kết hợp lại để thực hiện các công việc lớn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: