Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:

Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:

A. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích, …)

B. Quản lý tập trung, bảo mật và backup tốt

C. Sử dụng các dịch vụ mạng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: