Khi rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp thì:

Khi rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp thì:

A. Rủi ro kiểm toán ở khoản mục đó sẽ giảm đi

B. Rủi ro phát hiện sẽ thấp

C. Rủi ro phát hiện sẽ cao

D. Rủi ro phát hiện sẽ không bị ảnh hưởng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng