Khi quyết toán chi hoạt động kế toán phản ánh:

Khi quyết toán chi hoạt động kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 6612/ Có TK 6611

B. Nợ TK 4612/ Có TK 6612

C. Nợ TK 4611/ Có TK 6611

D. Nợ TK 6611/ Có TK 6612

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng