Khi quyết toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán phản ánh:

Khi quyết toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 465/ Có TK 635

B. Nợ TK 5112/ Có TK 635

C. Nợ TK 465/ Có TK 5112

D. Tất cả đều sai 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng