Khi phát sinh chiết khấu thanh toán chế người mua do trả sớm tiền hàng, kế toán ghi:

Khi phát sinh chiết khấu thanh toán chế người mua do trả sớm tiền hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 635/ có TK 111, 112, 331

B. Nợ TK 521/ có TK 111, 112, 131

C. Nợ TK 635/ có TK 111, 112, 131

D. Nợ TK 635/ có TK 111,112,131

Kiểm tra

Hướng dẫn

Chọn C,D là đáp án đúng

Khi phát sinh chiết khấu thanh toán chế người mua do trả sớm tiền hàng, kế toán ghi:

Khi phát sinh chiết khấu thanh toán chế người mua do trả sớm tiền hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 635/ có TK 111, 112, 331

B. Nợ TK 521/ có TK 111, 112, 131

C. Nợ TK 635/ có TK 111, 112, 131

D. Nợ TK 635/ có TK 111,112,131

Kiểm tra

Hướng dẫn

Chọn C,D là đáp án đúng