Khi phát sinh chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ công tác bán hàng, kế toán ghi:

Khi phát sinh chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ công tác bán hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 641, Nợ TK 133(1)/ có TK 111, 112, 131…

B. Nợ TK 641/ có TK 111, 112, 131…

C. Nợ TK 641/ có TK 111, 112, 331…

D. Nợ TK 641, Nợ TK 133(1)/ có TK 111, 112, 331…

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng