Khi phân tích đánh giá dọc, người ta thường sử dụng rất nhiều các tỷ suất (tỷ lệ) khác nhau, các tỷ suất này có thể được bao gồm những nhóm nào?

Khi phân tích đánh giá dọc, người ta thường sử dụng rất nhiều các tỷ suất (tỷ lệ) khác nhau, các tỷ suất này có thể được bao gồm những nhóm nào?

A. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán

B. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời

C. Nhóm tỷ suất phản ánh cơ cấu tài chính

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng