Khi phần mềm bị lỗi, một trong những cách để khắc phục là “dùng miếng vá khẩn cấp (patching)”. Biện pháp này có tác dụng phụ gì?

Khi phần mềm bị lỗi, một trong những cách để khắc phục là “dùng miếng vá khẩn cấp (patching)”. Biện pháp này có tác dụng phụ gì?

A. Tăng độ phức tạp của chương trình

B. Tạo hiệu quả “ripple effect”

C. Tăng độ bảo mật cho chương trình

D. Tất cả các chọn lựa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: