Khi phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành, giá thành của DNSXCN không bao gồm các loại giá thành nào.

Khi phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành, giá thành của DNSXCN không bao gồm các loại giá thành nào.

A. Giá thành định mức

B. Giá thành kế hoạch

C. Giá thành dự toán

D. Giá thành thực tế

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành, giá thành sản phẩm không bao gồm các loại giá thành nào:

Khi phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành, giá thành sản phẩm không bao gồm các loại giá thành nào:

A. Giá thành định mức

B. Giá thành kế hoạch

C. Giá thành sản xuất

D. Giá thành thực tế

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng