Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này?

Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này?

A. Kiểm toán hoạt động.

B. Kiểm toán nội bộ.

C. Kiểm toán tuân thủ.

D. Kiểm toán báo cáo tài chính.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng