Khi phân loại giá thành, tuỳ thuộc vào phạm vi và mục đính của việc tính giá thành, giá thành sản phẩm bao gồm loại giá thành nào:

 Khi phân loại giá thành, tuỳ thuộc vào phạm vi và mục đính của việc tính giá thành, giá thành sản phẩm bao gồm loại giá thành nào:

A. Giá thành thực tế

B. Giá thành kế hoạch

C. Giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ

D. Tất cả các loại giá thành

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng