Khi phân loại công cụ dụng cụ, kế toán KHÔNG sử dụng tiêu thức phân loại nào:

Khi phân loại công cụ dụng cụ, kế toán KHÔNG sử dụng tiêu thức phân loại nào:

A. Theo yêu cầu quản lý và ghi chép của kế toán

B. Theo nội dung, tính chất kinh tế

C. Theo phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng sử dụng

D. Theo nguồn hình thành và công dụng của công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng