Khi phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí không bao gồm khoản mục chi phí nào dưới đây:

Khi phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí không bao gồm khoản mục chi phí nào dưới đây:

A. Chi phí cô định

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí NLVL trực tiếp

D. Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng