Khi phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình giảm, kế toán ghi:

Khi phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình giảm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 214/ 3 211

B. Nợ TK 214; Nợ TK 811, 632 / Có TK 211

C. Nợ TK 214 / Có TK 211; Có TK 811

D. Nợ TK 214; Nợ TK 711 / Có TK 211

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng