Khi phân loại nguyên liệu, vật liệu, kế toán sử dụng tiêu thức phân loại nào:

Khi phân loại nguyên liệu, vật liệu, kế toán sử dụng tiêu thức phân loại nào:

A. Dựa vào nội dung, tính chất kinh tế

B. Dựa vào công dụng, mục đích sử dụng của nguyên liệu, vật liệu

C. Dựa vào nguồn hình thành của nguyên liệu, vật liệu

D. Tất cả các tiêu thức nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Khi phân loại nguyên liệu, vật liệu, kế toán không sử dụng tiêu thức phân loại nào:

Khi phân loại nguyên liệu, vật liệu, kế toán không sử dụng tiêu thức phân loại nào:

A. Dựa vào nội dung, tính chất kinh tế và yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp

B. Dựa vào nguồn hình thành của nguyên liệu, vật liệu

C. Dựa vào phương pháp phân bổ chi phí vào các đối tượng sử dụng

D. Dựa vào công dụng, mục đích sử dụng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng