Khi phân loại kiểm toán theo các yếu tố, bộ phận cấu thành các báo cáo tài chính, nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính?

Khi phân loại kiểm toán theo các yếu tố, bộ phận cấu thành các báo cáo tài chính, nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính?

A. Kiểm toán vốn bằng tiền.

B. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính.

C. Kiểm toán các khoản nợ phải thu.

D. Kiểm toán tiền công.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng