Khi nói về địa chỉ IP thì phát biểu nào sau đây không đúng: 

Khi nói về địa chỉ IP thì phát biểu nào sau đây không đúng: 

A. Khi các máy tính kết nối vào Internet, mỗi máy tính chỉ có một địa chỉ IP duy nhất

B. Địa chỉ IP của các máy trên Internet của Việt Nam do Trung tâm Thông tin mạng Internet Việt nam (VNNIC) cấp phát và quản lý

C. Một địa chỉ IP có thể tương ứng với nhiều địa chỉ tên miền

D. Dựa vào địa chỉ IP ta sẽ xác định được số lượng các máy tính kết nối vào mạng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: