Khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu nà công cụ KHÔNG thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc tính theo phương pháp trực tiếp, đơn vị đã trả bằng tiền mặt hoặc gửi tiền Ngân hàng, kế toán ghi:

Khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu nà công cụ KHÔNG thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc tính theo phương pháp trực tiếp, đơn vị đã trả bằng tiền mặt hoặc gửi tiền Ngân hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 152, 153; Nợ TK133 / Có TK 111, 112

B. Nợ TK 152, 153 / Có TK 111, 112; Có TK 133

C. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 331

D. Nợ TK 152, 153/ Có TK 111, 112

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng