Khi nhận kinh phí hoạt động bằng tiền mặt kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

Khi nhận kinh phí hoạt động bằng tiền mặt kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên có TK dự toán chi chương trình dự án (009)

B. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)

C. Bên có TK nguồn kinh phí dự án(462)

D. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng