Khi nhận kinh phí hoạt động bằng lệnh chi tiền thực chi chuyển vào tài khoản tiền gửi Kho bạc kế toán ghi:

Khi nhận kinh phí hoạt động bằng lệnh chi tiền thực chi chuyển vào tài khoản tiền gửi Kho bạc kế toán ghi:

A. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động

B. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi

C. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền

D. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng