Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

C. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)

D. Các đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM 

B. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

C. Bên có TK dự toán chi hoạt động

D. Các trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng