Khi nhận được thĩng báo về nguồn kinh phí dự toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán ghi nhận ở:

Khi nhận được thĩng báo về nguồn kinh phí dự toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán ghi nhận ở:

A. Tài khoản 008

B. Tài khoản 009

C. Tài khoản 004

D. Tự mở tài khoản riêng để theo dõi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng