Khi nhận được một DatagramPacket từ một quá trình khác gửi đến, ta có thể lấy thông tin cổng của quá trình gởi trên DatagramPacket này bằng phương thức?

Khi nhận được một DatagramPacket từ một quá trình khác gửi đến, ta có thể lấy thông tin cổng của quá trình gởi trên DatagramPacket này bằng phương thức?

A. Public InetAddress getAddress()

B. Public int getPort()

C. Public byte[] getData()

D. Public int getLength()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Khi nhận được một DatagramPacket từ một quá trình khác gửi đến, ta có thể lấy thông tin địa chỉ máy gởi trên DatagramPacket này bằng phương thức?

Khi nhận được một DatagramPacket từ một quá trình khác gửi đến, ta có thể lấy thông tin địa chỉ máy gởi trên DatagramPacket này bằng phương thức?

A.  Public byte[] getData()

B. Public int getPort()

C. Public InternetAddress getAddress()

D. Public int getLength()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Khi nhận được một DatagramPacket từ một quá trình khác gửi đến, ta có thể lấy thông tin dữ liệu từ gói tin trên DatagramPacket này bằng phương thức?

Khi nhận được một DatagramPacket từ một quá trình khác gửi đến, ta có thể lấy thông tin dữ liệu từ gói tin trên DatagramPacket này bằng phương thức?

A. Public byte[] getData()

B. Public int getPort()

C. Public int getLength()

D. Public InetAddress getAddress()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: