Khi nghiên cứu và đánh giá hệ thống nội bộ, kiểm toán viên không bắt buộc phải:

Khi nghiên cứu và đánh giá hệ thống nội bộ, kiểm toán viên không bắt buộc phải:

A. Điều tra mọi khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ.

B. Tìm hiểu môi trường kiểm soát và hệ thống kế toán.

C. Xác định liệu các thủ tục kiểm soát được thiết kế có thực hiện trên thực tế.

D. Thực hiện các thủ tục kiểm toán để xem hệ thống kế toán có hoạt động hửu hiệu trong suốt thời kỳ xem xét không?

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng