Khi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK nguyên liệu, vật liệu (152)

B. Bên nợ TK thuế GTGT được khấu trừ (1331)

C. Bên nợ TK chi hoạt động (611)

D. Bên nợ TK khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi (366)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng