Khi mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp thuế GTGT khấu trừ được ghi:

Khi mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp thuế GTGT khấu trừ được ghi:

A. Bên nợ TK vật liệu

B. Bên nợ TK thuế GTGT được khấu trừ

C. Bên nợ tK chi hoạt động

D. Nợ TK chi dự án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp thuế GTGT khấu trừ được ghi:

Khi mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp thuế GTGT khấu trừ được ghi:

A. Bên nợ TK vật liệu 

B. Bên nợ TK thuế GTGT được khấu trừ

C. Bên nợ tK chi hoạt động

D. Nợ TK chi dự án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng