Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào:

Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK TSCĐHH (211)

B. Bên nợ TK TSCĐVH (213)

C. Bên nợ TK XDCB dở dang (2411)

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào:

Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK TSCĐHH (211)

B. Bên nợ TK TSCĐVH (213)

C. Bên nợ TK XDCB dở dang (2411)

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK XDCB dở dang – mua sắm tài sản (2411)

B. Bên nợ TK XDCB dở dang – xây dựng cơ bản (2412)

C. Bên nợ TK TSCĐHH (211)

D. Bên nợ TK TSCĐVH (213) Trước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng