Khi một luồng tổng thể trong một đoạn của biểu đồ luồng dữ liệu có tính trình tự cao và theo sau những những đường thẳng sẽ thể hiện:

Khi một luồng tổng thể trong một đoạn của biểu đồ luồng dữ liệu có tính trình tự cao và theo sau những những đường thẳng sẽ thể hiện:

A. Liên kết thấp

B. Module hóa tốt

C. Luồng giao dịch (transaction)

D. Luồng biến đổi (transform)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: