Khi lưu một tài liệu định dạng HTML phần mở rộng có thể là gì?

Khi lưu một tài liệu định dạng HTML phần mở rộng có thể là gì?

A. Phần mở rộng phải là htm

B. Phần mở rộng phải là html hoặc htm

C. Phần mở rộng phải là html

D. Tùy ý đặt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: