Khi luồng thông tin trong một đoạn của sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện bằng một mục đơn mà bẩy một luồng dữ liệu khác theo một trong nhiều đường sẽ thể hiện:

Khi luồng thông tin trong một đoạn của sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện bằng một mục đơn mà bẩy một luồng dữ liệu khác theo một trong nhiều đường sẽ thể hiện:

A. Liên kết thấp

B. Module hóa tốt

C. Luồng giao dịch (transaction)

D. Luồng biến đổi (transform)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: