Khi loại bỏ node x ở cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần kiểm tra xem:

Khi loại bỏ node x ở cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần kiểm tra xem:

A. x có phải là node lá trái của cây nhị phân tìm kiếm hay không.

B. x có phải là node lá phải của cây nhị phân tìm kiếm hay không.

C. Sự tồn tại của x trên cây.

D. Cả 3 phương án a, b, c đều sai.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: