Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện

Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện

A. View – Exit

B. Edit – Exit

C. Window – Exit

D. File – Exit

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng