Khi KTV chính yêu cầu KTV phụ lập báo cáo về các công việc đã thực hiện trong tuần, đó là việc thực hiện chuẩn mực liên quan đến:

Khi KTV chính yêu cầu KTV phụ lập báo cáo về các công việc đã thực hiện trong tuần, đó là việc thực hiện chuẩn mực liên quan đến:

A. Sự độc lập khách quan

B. Lập kế hoạch kiểm toán

C. Sự giám sát đầy đủ

D. 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng