Khi kiểm toán viên từ chối nêu ý kiến nhận xét thuộc loại báo cáo kiểm toán nào?

Khi kiểm toán viên từ chối nêu ý kiến nhận xét thuộc loại báo cáo kiểm toán nào?

A. Chấp nhận toàn bộ.

B. Từ chối.

C. Trái ngược.

D. Chấp nhận từng phần.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng