Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được kế toán ghi vào:

Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK phải thu khác (3118)

B. Bên có TK cho hoạt động (661)

C. Bên nợ TK phải trả khác (331)

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được kế toán ghi vào:

Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK phải thu khác (3118)

B. Bên có TK cho hoạt động (661)

C. Bên nợ TK phải trả khác (331)

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng