Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên liệu, vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được ghi vào tài khoản kế toán nào?

Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên liệu, vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên có TK chi phí hoạt động (611)

B. Bên nợ TK phải thu khác (1388)

C. Bên nợ TK phải trả khác (3338)

D. Bên nợ TK nguyên liệu, vật liệu (152) Trước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng