Khi khai báo một lớp, từ khóa nào đi ngay trước tên lớp

Khi khai báo một lớp, từ khóa nào đi ngay trước tên lớp

A. static

B. class

C. Public

D. Abstract

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: