Khi khai báo mảng, ta khởi tạo luôn giá trị của mảng như sau:

Khi khai báo mảng, ta khởi tạo luôn giá trị của mảng như sau:

int x[3]={4,2,6}; Nghĩa là:

A. x[1]=4, x[2]=2, x[3]=6

B. x[0]=4, x[1]=2, x[2]=6;

C. Khai báo không đúng

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: